Aspectes formalsDescargar 0,56 Mb.
Página1/2
Fecha de conversión10.07.2017
Tamaño0,56 Mb.
  1   2


INFORME DEL TUTOR/A SOBRE EL TREBALL DE FI DE MÀSTER (TFM)

Nom de l’alumne/a: Curs:


Títol del treball de fi de màster (TFM):

Modalitat: Recerca 


Treball final (acadèmic) 
ASPECTES FORMALS

1. Aspectes generalsNO

La coberta conté les dades pertinentsEl treball inclou un índex de contingutsL’extensió és la corresponent (40 pàgines aprox. (espaiat doble, Times New Roman 12) per als TFM acadèmics; 80 pàgines aprox. (espaiat doble, Times New Roman 12) per als TFM de recerca)El treball inclou un resum (abstract) de 300 paraules aprox.Les pàgines estan numeradesS’han revisat els errors tipogràfics

Totalment

Majoritàriament

Parcialment

Gens

L’alumne ha fet cas de les indicacions del/de la tutor/a

Ha lliurat el treball dins els terminis previstos


2. Referències
NO

Segueix la normativa relativa a la documentació de fonts segons (indicar quina):
- sistema autor-data

- sistema notes al peu-bibliografia

Fa servir les cometes dobles per a les citacions breus i paràgrafs sagnats a un espai, sense cometes, per a les llargues

3. Estructura


Totalment

Majoritàriament

Parcialment

Gens

El treball està ben estructurat

Els títols dels apartats corresponen als continguts

Els apartats segueixen un ordre lògic

Hi ha equilibri entre les parts4. Estil


Totalment

Majoritàriament

Parcialment

Gens

L’ortografia, la gramàtica i la sintaxi han estat revisades abans de lliurar el treball

Està ben redactat (usos sintàctics, riquesa lèxica, registre formal/acadèmic)

És clar, precís i concís

És coherent a nivell discursiu (continuïtat lògica entre frases, paràgrafs i apartats)INTRODUCCIÓ DEL TREBALL


Totalment

Majoritàriament

Parcialment

Gens

Permet endinsar-se al tema (passa d’un nivell general a l’específic del treball)

Indica la motivació de l’estudi

Delimita l’objecte d’estudi

Ofereix l’estat de la qüestió de l’objecte d’estudi

Presenta la/es

hipòtesi/s de

treball


Presenta la

metodologiaAnuncia les parts del treball


COS DEL TREBALL
1. Utilització de fonts


Totalment

Majoritàriament

Parcialment

Gens

Utilitza les fonts adients

Aporta fonts noves o poc conegudes

Descriu les fonts

de manera correctaDemostra que ha assimilat els conceptes que se’n deriven

Transcriu fidelment les cites literals
NO

Comet plagi?

2. Anàlisi crítica


Totalment

Majoritàriament

Parcialment

Gens

Té una línia argumental clara i ben definida, evitant el creixement descontrolat

Les preguntes que es planteja són pertinents

Respon a les preguntes que es planteja

Demostra capacitat d’anàlisi i de síntesi4. Iconografia i taules (si escau)


Totalment

Majoritàriament

Parcialment

Gens

Les imatges/taules no són supèrflues

Identifica llur procedència

Les llegendes al peu són clares i significatives
CONCLUSIONS DEL TREBALL


Totalment

Majoritàriament

Parcialment

Gens

Presenta unes conclusions pròpiament dites, sense introduir nous arguments o noves evidències

Les conclusions estan ben justificades

Les conclusions són originals

Les conclusions són pertinents

Les conclusions són coherents

Té en compte possibles contra-arguments

Indica les limitacions de les conclusions i apunta la recerca complementària que caldria desenvolupar


OBSERVACIONS ADDICIONALS SOBRE EL TREBALL DE RECERCA (màxim 350 paraules)Nom del tutor/a:

Autoritzo que l’alumne/a pugui veure aquest informe SÍ  NO 

Data:


Firma:  1   2


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal